Úvod

Bioenergy Topoľčany s.r.o

V roku 2011 začala elektráreň na biomasu v Topoľčanoch produkovať ekologickú elektrickú energiu. Okrem nebytových priestorov zásobuje takmer 8500 topoľčianskych domácností teplom, vyrobeným z obnoviteľných zdrojov a lacnejším ako zo zemného plynu. Elektráreň na biomasu v Topoľčanoch je jediným zariadením svojho druhu na Slovensku. Použité rakúske technológie umožňujú kombinovanú, vysoko účinnú výrobu elektrickej a

tepelnej energie na báze obnoviteľného zdroja a predstavujú technickú špičku v Európe. Investorom a prevádzkovateľom elektrárne na biomasu je spoločnosť BIOENERGY TOPOĽČANY, s.r.o. Kontinuálne meranie v súčastnosti preukazuje, že prevádzka elektrárne neprodukuje nadnormatívne znečistenie, čím jej bol potvrdený status trvalej prevádzky. Rakúske technológie, použité v elektrárni na biomasu sú špičkou vo svojej oblasti,ich dodávateľom je firma

RIEGLER & ZECHMEISTER GmbH, ktorá už 20 rokov vyvíja vysoko moderné kotlové zariadenia pre tepelné elektrárne a elektrárne na biomasu. Distribúciou a predajom tepelnej energie vyrobenej v elektrárni na biomasu v Topoľčanoch sa zaoberá dcérska spoločnosť Toma s.r.o., ktorá má uzatvorenú nájomnú zmluvu s mestom do roku 2031. Spoločnosť garantuje odberateľom tepla cenu, ktorá je o 10% nižšia ako cena tepla produkovaná spaľovaním zemného plynu.

Vybrané technické údaje a parametre Kogeneračnej jednotky

  • spracuje ročne cca 100 000 m3 drevnej hmoty - čo predstavuje dennú spotrebu 12 - 15 kamiónov dreva
  • tepelný výkon zariadenia je 28 MW, vyrobí a dodá cca 200 000 - 250 000 GJ tepla ročne pre svojich zákazníkov,
  • elektrický výkon je 8 MW, ročne vyrobí 65 000 MWh elektrickej energie
  • 2 filtrovacie systémy zachytávajú popol: v prvom sa zbiera popolček, ktorý je ešte raz spálený
  • v druhom sa zachytávajú mikroskopické častice
  • popol sa môže použiť ako hnojivo v poľnohospodárstve
  • Garantovaná v palive t.j. kotlov je 87 % a účinnosť turbíny použitej na výrobu elektriny je 78-80 % účinnosť energetickej premeny tepla
  • bolo vytvorených 13 stálych pracovných miest, obnoviteľné zdroje navyše na rozdiel od konvenčných zdrojov majú dlhšiu životnosť a nie sú ohrozené vyčerpaním zdrojových surovín. Majú dlhodobejšiu perspektívu.
  • dodávka tepla správcovi tepelného hospodárstva mesta v cene, ktorá je trvale nižšia (cca 10%), ako cena plynu potrebná na výrobu tepla. Na prvý pohľad vysoká cena elektriny z OZE oproti konvenčným zdrojom je teda len vec pohľadu, transparentnosti, férovosti otvoreného trhu a najmä priorít politiky mesta ... predstavuje v súhrne sumu cca pol milióna Eur ročne
  • vybudovanie KGJ na biomasu v meste Topoľčany pokrýva potreby tepla ( kúrenie a ohrev vody ) celého mesta - pôvodný zdroj na báze plynu je len ako záložný zdroj CTZ

Výstavba elektrárne na biomasu v Topočanoch

Samotná výstavba začala v júni 2010, generálnym dodávateľom stavby bola firma URBAS GmbH. V polovici októbra 2010 boli ukončené montáže technológie a na elektrárni začali prebiehať individuálne skúšky jednotlivých prvkov technológie. Do konca roku 2010 sa s prestávkami testovalo pripojenie na existujúce primárne tepelné rozvody spoločnosti Toma s.r.o. Začalo sa postupné nahrádzanie výroby tepla zo zemného plynu.

Taktiež sa začalo pripájanie turbíny s generátorom a prebiehali skúšky dodávok elektrickej energie do distribučnej siete ZSE, a.s. Na jar 2011 bola zahájená skúšobná prevádzka, počas ktorej prebiehali povinné emisné merania a synchronizácia dodávok elektrickej a tepelnej energie. Avšak už od januára 2011, v zmysle zmluvného záväzku investora, cena tepla pre obyvateľov mesta napojených na rozvody Toma s.r.o.

bola o 10% nižšia, ako bola odsúhlasená cena pre rok 2011 pri výrobe tepla na báze zemného plynu. Okrem samotnej stavby budovy a sprevádzkovania technológie súčasťou diela bolo aj vybudovanie teplovodnej prípojky, ktorým sa prevádzka pripojila na existujúce primárne potrubie. To bolo spojené s rozkopávkami v meste, pričom sa však investor zaviazal uviesť cesty i chodníky do pôvodného stavu, resp. aj vynoviť ich v plnom profile.