Energetická bezpečnosť

Rozvoj regiónu

Na Zemi sa zmenšujú zásoby fosílnych palív a čoraz viac sa zdôrazňuje prechod na obnoviteľné zdroje - vietor, slnko, zemské teplo a biomasa. Problémom pri výrobe tepla je aj závislosť na dodávkach zemného plynu z Ruskej federácie, čo sa najvypuklejšie ukázalo na prerušení dodávky plynu na viac ako 14 dní v januári 2009.

Výroba tepla v elektrárni na biomasu prináša energetickú nezávislosť od dodávok zemného plynu, ktorý sa používal na výrobu a zásobovanie teplom aj v Topoľčanoch. Nahradením klasických fosílnych palív (zemný plyn, uhlie) domácim ekologickým zdrojom - biomasou, resp. inými obnoviteľnými zdrojmi energie

dosiahneme okrem zníženia emisii skleníkových plynov aj to, aby peniaze zostávali v regióne a neodtekali za hranice. Pestovanie a príprava biomasy v lokálnych podmienkach zabezpečí taktiež vytvorenie nových trvalých pracovných miest a to aj v oblastiach, ktoré nie sú z dôvodu nedostatočne vybudovanej infraštruktúry atraktívne pre zahraničných investorov.

Benefity pre občanov mesta a odberaťeľov tepla, pre mesto Topoľčany

 • zníženie ceny tepla o 10 % oproti cene tepla vyrábaného zo zemného plynu - cca 100 EUR pre domácnosť za rok
 • zníženie potreby plynu znamená nezávislosť mesta od dodávok plynu, resp. iných primárnych energetických zdrojov a bezproblémové zásobovanie teplom aj v čase "plynovej krízy"
 • využitie odpadovej drevnej hmoty, či už z výroby, alebo z čistenia lesov, z mestskej zelene, zabezpečenie odbytu drevného odpadu pre drevospracujúci a lesnícky priemysel v okolí počas celého roka
 • nový zdroj elektrickej energie zabezpečil stabilizáciu vylep elektrickej siete v tomto regióne, minimalizuje výpadky siete s tým vytvára potenciál pre rozvoj podnikateľských subjektov v meste a okolí
 • bývalý zdroj CTZ znečisťujúci ovzdušie bude odstavený z centra mesta, bude nahradený 1 Kogeneračnou jednotkou, ktorá sa nachádza na periférii mesta
 • odbúranie investícií do starých kotolní, následne bude sa môcť viac a efektívnejšie investovať a skvalitňovať rozvody tepla, čím sa ušetria ďalšie náklady pre obyvateľstvo
 • vybudovaním primárnych rozvodov sa vytvára možnosť lacnejšieho tepla aj pre tých občanov, resp. podnikateľské subjekty, ktoré doteraz neboli, alebo nemali možnosť sa pripojiť k distribučnej sieti Toma s.r.o.
 • nepriame - sekundárne zvýšenie zamestnanosti pri čistení lesov po ťažbe, príprave paliva a logistike (cca 300 ľudí na každých 100 000 m3 drevnej hmoty)
 • spolufinancovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí organizovaných mestom Topoľčany
 • na základe zmluvy o spolupráci s mestom Topoľčany sa okrem dodávok tepla pre obyvateľov spolupodieľame i na dodávke tepla pre prevádzkovateľa kúpaliska v Topoľčanoch ( dohrev vody do bazénov v požadovaných parametroch) v čase od mája do septembra za symbolické 1 Euro
 • výroba a dodávka elektriny je pre tento región stabilizujúcim prvkom siete a má výrazný podiel na znížení výpadkov elektriny oproti minulosti
 • do prípravnej fázy projektu, realizácie distribučných sietí a samozrejme i aktuálne vynútených prác a opatrení na prevádzke boli a sú naďalej zapájané lokálne firmy
 • od spustenia do prevádzky KGJ nebol záložný zdroj použitý.